1. Weergave van de officiële statutaire naam (én publieke naam)

Stichting Zeeland helpt in Roemenië


2. RSIN of fiscaal nummer. Of de vermelding: ‘nog niet ontvangen’. RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden 

RSIN is 803417676


3. Informatie 

Nummer Contactgegevens: post- of bezoekadres, telefoonnummer of e-mailadres van de instelling

Postadres: Johannes Postkwartier 23; 4333ED Middelburg

Bezoekadres: Hondegemsweg 27; 4364 RA  Grijpskerke

Telefoonnummer: 0118 -592153

Mailadres: info@roemenieschuur.nl


4. Helder beschreven doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving


5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan


6. Bestuurssamenstelling (namen van functies van bestuurders, zoals ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’ en de namen van de bestuurders,

Het bestuur bestaat uit 3 personen:

J. Maljaars voorzitter

J. van Moolenbroek secretaris

A. van Moolenbroek penningmeester


7. het beloningsbeleid, zowel voor bestuur als voor personeel (verwijs naar cao of salarisregeling)

Het bestuur ontvangt geen vergoeding, er is geen personeel in dienst; alles draait met vrijwilligers.


8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten


9. Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar moeten de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling online gepubliceerd zijn.